Các nhóm nhận từ thiện:

Điền thông tin cho nhóm khác

Tên tổ chức/cá nhân/nhóm/vùng:

*

Thuộc tổ chức/cá nhân/nhóm/vùng/khác:

Địa chỉ của tổ chức/cá nhân/nhóm/vùng:

*

Website, Fanpage:

Người đại diện:

*

Giới tính:

Địa chỉ liên hệ:

*

Email liên hệ:

Điện Thoại liên hệ:

Đặc điểm chủ đạo Tổ chức/cá nhân/nhóm vùng

Hình thức nhận tài trợ mong muốn

Tài khoản giao dịch:

Mã số thuế Tổ chức/Cá nhân:

Mô tả nhu cầu, mong muốn nhận tài trợ

Khoảng giá trị nhận tài trợ mong muốn:

*

Giá trị mong muốn khác: